Notice Board:

ELECTRICITY INTERRUPTION ON 21 OCTOBER 2018

Residents are advised of a proposed electricity shutdown on SUNDAY, 21 OCTOBER 2018, between the hours of 08h00 and 16h00, in various areas of Nelson Mandela Bay, caused by the temporary shutdown of the College Drive Substation, to allow repairs and maintenance to be carried out on a local transformer.  

Areas affected: Mill Park, St. Georges Park (only end of College Drive Road), Glendinningvale, Greenacres, Scotstown.

Streets affected: Ascot Road, Barris Walk Street, Bradshaw Street, Churchill Road, College Drive, Conyngham Road, Cape Road, Dene Road, Fairford Road, Highbeech Road, Lenox Street, McLean Road, Mill Park Road, Mortimer Road, Nightingale Street, Ramsay Lane, Salisbury Avenue, Wares Road, Way Avenue, Wembley Road, Westview Drive, Woodville Road, Young Road. 

All installations must be treated as live for the duration of the outage. - Apologies are tendered for any inconvenience caused.

  Go Green Xhosa

Imini yomhla we 5 kajuni ngonyaka ka 2008, yimini kazwelonke kokusingqongileyo, apho uMasipala ombaxa iNelson Mandela Bay Municipality wasungula lenkqubo yokujongana nokuphila kwimo yokuluhlaza kwindalo yethu. Lenkquleqhu nemizamo kamasipala ijongene nokukhuthaza uluntu ukuba luthathe uxanduva lokulondoloza  nokunonophela indalo nokusingqongileyo. Lenkqubo ikhankanya iindlela ezininzi uluntu olunokukhetha kuzo ukuzama ukutshintsha uhlobo esisebenzisa ngalo indalo yethu. Olo tshintsho luncinci onokuthi ulwenze lungenza umahluko omkhulu.

Ingcaciso gabalala yolukhankaso:

a)   Uphuhliso ngenkathalo.

Ukukhathalela intlalo yethu, ukukhathalela ezoqoqosho, nokukhathalela okusingqongileyo

Ukuze siphile ubomi  obude.

b)   Utshintsho kwimo yezulu

Imo yezulu yanamhlanje seyatshintsha kakhulu,ayisafani neminyaka eyadlulayo ngenxa yohlobo esenza ngalo izinto kwindalo yethu.

c)      Ingqantsi yobushushu ehlabathini

Obubangelwa lungcoliseko olumandla lemisi esemoyeni,kwisibaka-baka nomhlaba.

d)    Okusingqongileyo

Okusingqongileyo kuquka izityalo,izilwanyana,izinambuzane,amanzi,umoya nezakhiwo.

Lilungelo nexanduva lomntu wonke ukukhusela nokulondoloza okusingqongileyo.

Kutheni lento kufuneka sithathe oluxanduva?

Kungenxa yobunzima esibufumanayo ukufumana inkonzo zoluntu: amanzi, umbane kwakunye nemisebenzi.

Ukutya kuyangqongophala, kubekho indlala nembalela nezifo ezibulalayo nokunyuka kwamaxabiso ezinto.

Opinion Poll